مُماثِل جملے

Concluzii privind opțiunile

Conținutul

  The study carried out and the conclusions on the options examined have shown that the problems will remain if the Directive is not revised.

  site unde puteți face bani pe pariuri

  Accordingly, the General Court erred in law by holding, in paragraphs and of the judgment under appeal, that the evidence in the administrative file was not such as to substantiate, to the requisite legal standard and unequivocally, the conclusions drawn by the Commission for the purposes of the assessment, at SKK million approximately EUR EurLex-2 Volumul importurilor din Rusia a suferit o scădere netă în perioada examinată, în special începând cuceea ce pare a fi rezultată, pe de o parte, prin redeschiderea, în acel an, a anchetei concluzii privind opțiunile ale cărei concluzii, publicate înau determinat o modificare a măsurilor în vigoare și, pe de altă parte, prin puternica evoluție a importurilor din alte țări terțe care au profitat de instituirea dreptului antidumping la importurile din Rusia This trend seems to be the result of the reopening of the investigation published inthe conclusions of which published in led to the amendment of concluzii privind opțiunile anti-dumping measures in that year, and of the significant increase of the imports from certain other third countries, which have benefited from the imposition of anti-dumping duties on Russian imports eurlex Prin adoptarea actului atacat sub forma unor concluzii, Consiliul a utilizat, așadar, o altă formă juridică decât cea prevăzută de tratat.

  By adopting the contested act in the form of conclusions, the Council therefore used a legal form other than that laid down in the Treaty.

  That submission is rebutted by the clear findings of the Concluzii privind opțiunile authorities.

  cum să faci bani cu adevărat pe Internet pentru un începător

  EurLex-2 recunoscând existența unor măsuri care, deși adoptate de Consiliu în concluziile Președinției, nu sunt calificate drept sancțiuni și sunt diferite, în același timp, de alte măsuri concluzii privind opțiunile ce figurează printre instrumentele PESC acknowledging the existence of measures which, while they are adopted by the Council in Presidency Conclusions, are not labelled sanctions and differ, at the same time, from the other restrictive measures listed as a CFSP tool oj4 încălcarea legii, întrucât, prin extrapolarea automată a concluziilor unui audit financiar efectuat în cadrul unui raport contractual la alte raporturi contractuale, Comisia a încălcat articolul alineatul 5 al doilea paragraf din Regulamentul nr.

  EurLex-2 22 Prin înscrisul depus la grefa Tribunalului la 27 maiRegatul Spaniei concluzii privind opțiunile formulat o cerere de intervenție în prezenta cauză în susținerea concluziilor Comisiei. EurLex-2 În lumina celor menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia preliminară că tarifele preferențiale la energie electrică ar putea implica ajutor de stat și a invitat România să furnizeze informații suficiente pentru a îndepărta îndoielile.

  cele mai recente recenzii despre opțiunile binare

  In the light of the above, the Commission reached the preliminary conclusion that the preferential electricity tariffs could potentially involve State aid and it invited Romania to provide sufficient information to alleviate its doubts.

  Since the applicant has essentially been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs, in accordance with the form of order sought to that effect concluzii privind opțiunile the Commission.

  opțiuni binare cum se tranzacționează

  EurLex-2 Aşa că, în concluzie, câteva cadre. So, just in conclusion, a few shots.

  Agenda evenimentului a cuprins prezentarea metodologiei și a obiectivelor studiului; concluziile preliminare cu privire la alocarea judecătorilor și personalului concluzii privind opțiunile judecătorii și curți de apel precum și concluziile preliminare cu privire la opțiunile de comasare a judecătoriilor și curților de apel. Studiul, care reprezintă o acțiune din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției este realizat de către Centrul de Resurse Juridice, autorii fiind cercetătorul Nadejda Hriptievschi și dr. Jesper Wittrup, expert internațional Danemarca. Documentul are drept scop prezentarea celor mai bune practici și recomandări în vederea consolidării capacităților instituționale ale instanțelor de judecată, optimizarea numărului de judecători și asigurarea utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile. Autorii au menționat că Studiul va fi finalizat și lansat în noiembrie anul curent.

  EurLex-2 Această concluzie este susținută prin alte trei motive. That conclusion is supported by three further grounds.

  un robot de tranzacționare care începe imediat să funcționeze